Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Översiktsplanering

Den kommuntäckande översiktsplanen ska tillsammans med fördjupade översiktsplaner och övergripande program ge stöd för mer detaljerad planering. Just nu pågår arbetet med att ta fram en ny översiktsplan för Österåkers kommun.

Den översiktliga planeringen utgör ett underlag som visar kommunens viljeinriktning, men den är inte juridiskt bindande.

Aktuell översiktlig planering

Kommuntäckande översiktsplan

En aktuell översiktsplan över hela kommunens yta är något alla kommuner ska ha enligt plan- och bygglagen. Av kommunens översiktsplan framgår grunddragen i den tänkta användningen av mark och vatten, utveckling och bevarande av den redan byggda miljön samt hur riksintressena ska tillgodoses.

Fördjupning av översiktsplanen och översiktliga planprogram

En fördjupning av översiktsplanen eller ett översiktligt planprogram kompletterar Översiktsplanen för den del av kommunen där det behövs en mer detaljerad redovisning eller ställningstaganden till markanvändningen. Följande har antagits av Kommunstyrelsen eller Kommunfullmäktige.

Övergripande utredningar

Här redovisas några övergripande utredningar och strategier som är kopplade till den översiktliga planeringen i Österåkers kommun.

Redaktör:
Gösta Bergman

Senast uppdaterad:
måndag 5 mars 2018