Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Skåvsjöholm, del 2

Planens syfte är att möjliggöra en ny skola intill Svinningevägen. Planen reglerar även befintlig markanvändning för Svinninge handel och intilliggande bostadsfastigheter. Planförslaget bedöms inte innebära betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Efter utställningen av detaljplaneförslaget för Skåvsjöholm har planen delats upp i två delar. Del 2 omfattar den norra delen av planområdet och möjliggör en ny skola samt en utveckling av befintliga handels- och bostadsfastigheter. En ny utställning kommer genomföras för planförslaget.

Tidigare

Planförslaget för Skåvsjöholm var på utställning under tiden 19 maj - 16 juni 2014. Innan dess var planen på samråd under tiden 27 november 2008 - 9 januari 2009. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 8 december 2008. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av Kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020