Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Boda gård, del 2

Syftet med planläggningen är att möjliggöra omvandling från fritidsboende till permanentboende. Vidare är planläggningen en förutsättning för att möjliggöra utbyggnad av allmänt VA-system i Svinninge. Detaljplanen möjliggör i huvudsak friliggande småhus men även parhus.

Aktuellt

Kommunen har i samråd med Länsstyrelsen gjort bedömningen att detaljplanerna Boda Gård 2 och Björnhammar med nu kända förutsättningar kan medföra betydande miljöpåverkan och att en miljöbedömning således behöver påbörjas. En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas där den betydande miljöpåverkan som planerna kan antas medföra initieras, beskrivs och bedöms. Detta arbete pågår och förväntas vara klart under 2019. Med anledning av ovanstående som kommer detaljplanen för Boda Gård 2 behöva ställas ut på en ny utställning. När en utställning kan ske är i dag svårt att säga då det är många faktorer som måste ses över.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 7 september – 5 oktober 2015. Innan dess var planen på samråd under tiden 5 maj – 9 juni 2008. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 27 maj 2008. Efter samrådet delades detaljplanen för Boda Gård upp i två separata detaljplaner, Boda Gård del 1 o 2.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020