Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Boda gård, del 1

Detaljplanen medger i huvudsak friliggande småhusbebyggelse men även parhus och lägenhetsvillor. En stor del av planområdet avsätts som naturmark. Detaljplanen bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Kommunens ansökan om upphävande av strandskydd inom planområdet har delvis beviljats av länsstyrelsen. Kommunen överklagade detta beslut tull Miljö- och energidepartementet, som den 20 april 2017 avslog kommunens överklagan vilket innebär att Länsstyrelsens beslut gäller. Den MKB-process som har pågått under en längre tid för Boda Gård 2, Karsvreta träsk och Björnhammar indikerar på att även Boda Gård 1 påverkas av groddjur vilket har medfört att större revideringar av detaljplanen för Boda Gård 1 är nödvändig. Detaljplanen kommer således att ställas ut på en ny utställning, med intentionen att detta kommer att ske under 2019.

Tidigare

Planförslaget var på utställning under tiden 30 oktober - 27 november 2013. Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 5 maj - 9 juni 2008. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 27 maj 2008. Efter samrådsskedet delades planförslaget för Boda gård upp i två separata planer, Boda gård del 1 och 2.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020