Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Björnhammarvarvet, del 2

Syftet ned detaljplanen är att möjliggöra en viss utökning av varvs- och småbåtsverksamhetet inom 8 fastigheter, varav 4 av dem idag är befintliga villafastigheter. Varvsverksamheten får inte vara störande eller innebära några risker för omgivningen, med hänsyn till boendes hälsa och säkerhet. Inom en befintlig strandfastighet säkerställs möjligheten för bostadsbebyggelse. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Björnhammarvarvet, del 2 har vunnit laga kraft 2019-05-27 efter att Mark- och miljööverdomstolen beslutat att inte ge prövningstillstånd

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 22 oktober 2018 men överklagades. Mark – och miljödomstolen avslog, i beslut den 15 februari 2019, överklaganden. Detta beslut överklagades till Mark- och miljööverdomstolen.

Planförslaget var först på samråd under tiden 24 januari - 20 februari 2011 under namnet, detaljplan för Björnhammarvarvet. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 15 februari 2011. Därefter var planen på utställning under tiden 16 september – 14 oktober 2013. Efter utställningen har varvsområdet samt fem bostadsfastigheter i anslutning till varvsområdet brutits ur det ursprungliga planområdet för Björnhammarvarvet. Detta område behandlas nu i aktuell plan Björnhammarvarvet del 2. Planförslaget för aktuell plan var därefter utställt för granskning under tiden 25 april - 23 maj 2018. Ett planprogram för hela Svinninge godkändes av kommunfullmäktige 19 december 2005.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Ingrid Kärrsten
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019