Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbyvikens marina

Detaljplanen möjliggör en utbyggnad av Säbyvikens marina. Verksamhetsområdet för småbåtshamn utökas med bland annat hamnkontor och hallar för vinterförvaring och service. Bryggområdet utökas för att inrymma ytterligare bryggor. Planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan varpå en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, har tagits fram för området.

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige 19 september 2016 och har därefter överklagats till Mark- och miljödomstolen, som i en dom från december 2017 upphävde Kommunfullmäktiges beslut. Överklagandena rör bland annat olika miljöåtgärder, tillstånd för verksamhet och frågan om rådighet över vattenområdet i det område som detaljplanen omfattar.

Högsta domstolen ändrade domen

I juli 2019 ändrade Högsta domstolen domen från 2017 på grund av grovt rättegångsfel (domvilla). Målet återförvisades därför till mark- och miljödomstolen, som alltså nu har avgett en ny dom i ärendet (mål nr P 5694-19).

I domen från den 7 maj skriver mark- och miljödomstolen att Österåkers kommun har handlagt det aktuella planärendet på ett formellt riktigt sätt och har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har vid detaljplaneläggning. Kommunen har prövat markens lämplighet för aktuellt ändamål på det sätt som krävs inom ramen för ett detaljplaneförfarande, skriver domstolen vidare och anser att det inte finns tillräckliga skäl för att upphäva beslutet att anta detaljplanen. Överklagandena ska därför avslås.

Detaljplanen har 2020-05-28 överklagats till Mark- och miljööverdomstolen.

Tidigare

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 25 mars - 17 april 2015. Innan dess fanns planen för samråd under tiden 25 september - 31 oktober 2012. Ett samrådsmöte hölls den 10 oktober 2012. Ett program för Säbyviken godkändes av Kommunstyrelsen den 2 maj 2011.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020