Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbydepån

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdragPDF av Kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till detaljplan för Säbydepån. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintlig depåverksamhet för bussar vid Sandkilsvägen.

Planen föreslås även möjliggöra nya trafiklösningar i form av en ny dragning av Sandkilsvägen söderut till Korsgärdesvägen samt anläggande av en ny bro vid Åkers kanal. Både utrivning av den gamla bron och anläggandet av den nya utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för vilket Österåkers kommun avser att ansöka om tillstånd från mark­ och miljödomstolen. Planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivningPDF har upprättats.

Aktuellt

Planförslaget var på samråd under tiden 17 maj – 19 juni 2017 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns under samrådstiden även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats.

Nu pågår arbetet med att revidera planförslaget och färdigställa granskningsförslaget som kommer att publiceras här under granskningstiden.

Tidigare

Planförslaget var på samråd under tiden 17 maj – 19 juni 2017 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Ett samrådsmöte hölls den 31 maj 2017.
Samrådshandlingarna kan läsas härPDF.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019