Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Säbydepån

Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar förslag till detaljplan för Säbydepån. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en utökning av befintlig depåverksamhet för bussar vid Sandkilsvägen. Planen föreslås även möjliggöra nya trafiklösningar i form av en ny dragning av Sandkilsvägen söderut till Korsgärdesvägen samt anläggande av en ny bro vid Åkers kanal. Både utrivning av den gamla bron och anläggandet av den nya utgör vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken för vilket Österåkers kommun avser att ansöka om tillstånd från mark­ och miljödomstolen. Planförslaget bedöms medföra betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Aktuellt

Planförslaget var på samråd under tiden 17 maj – 19 juni 2017 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även utställda på Information Österåker i Åkersberga centrum samt på kommunens webbplats. Ett samrådsmöte hölls den 31 maj 2017 på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset i Åkersberga.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Peter Jonsson
Senast uppdaterad:
onsdag 3 april 2019