Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Runö 7:123

Samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av Kommunstyrelsen att upprätta förslag till detaljplan för Runö 7:123. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt stadsmässig utveckling i ett strategiskt läge. Ändamålet med projektet är även att möjliggöra en etablering av verksamheter inom området Runö 7:123 med inriktning främst på infartshandel, då Lidl AB vill etablera sig på området och för det krävs en ändring av nuvarande detaljplan.

Planuppdraget kan läsas här.PDF

En ny byggnad på aktuell fastighet kommer påverka helhetsintrycket av området. Det är därför av yttersta vikt att byggnadens volym, placering, gestaltning och omkringliggande ytor är väl genomtänkta och att dessa aspekter stämmer in i kommunens långsiktiga planer för Pilstugeområdets utveckling. Målsättningen är att fortsätta utvecklingen ett väl gestaltat handelsområde vid infarten till Åkersbergas centrala delar som bidrar till att vara/bli en välkomnande entré till Åkersberga. Detaljplanen ska verka för en hållbar bebyggelseutveckling i enlighet med översiktsplanens intentioner.

Aktuellt

Österåkers kommun önskar härmed samråda kring förslaget till detaljplan för Runö 7:123. Med hänsyn till rådande situation med Covid-19 kommer inget fysiskt samrådsmöte att äga rum.

Samrådshandlingen kan läsas här.PDF

Vid frågor eller önskemål om mer information om förslaget kontakta projektledare Sara Hägg, sara.hagg@osteraker.se.

Planförslaget finns under samrådstiden, 13 juli – 24 augusti 2020, tillgängligt i entrén i Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna kan köpas till självkostnadspris.

Synpunkter på planförslaget ska lämnas skriftligt senast 24 augusti 2020 till Samhällsbyggnadsförvaltningen, plan- och exploateringsenheten, Österåkers kommun, 184 86 Åkersberga.

Synpunkter kan även skickas in via e-post till plan.exploatering@osteraker.se

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Sara Hägg
Senast uppdaterad:
måndag 13 juli 2020