Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Näsängen, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Näsängen, som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen – Täljöviken. Med planen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service.

Aktuellt

Den 10 juni 2019 beslutar kommunstyrelsen om en fortsatt planläggning av detaljplanen för Näsängen etapp utifrån synpunkterna från Mark- och miljödomstolens dom.

Bland annat anser domstolen att redovisningen av alternativa lokaliseringar inte är tillräcklig. För tillfället pågår utredningar som kompletterar detaljplanens handlingar utifrån Mark- och miljödomstolens synpunkter.

Tidigare

Kommunfullmäktige antog den 18 juni 2018 detaljplanen för Näsängen etapp 1. Detaljplanen överklagades till Mark- och miljödomstolen som den 23 april 2019 beslutade att detaljplanen för Näsängen etapp 1 ska upphävas.

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 23 januari - 20 februari 2017. Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 22 oktober - 26 november 2015. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 2 november 2015. Efter samrådet delades detaljplanen upp i två delar: etapp 1 och etapp 2.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Daniel Nygårds
Senast uppdaterad:
torsdag 4 juni 2020