Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Före detta Bergsättraskolan

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra flerbostadshus i centrala Margretelund, utveckla befintlig bollplan till en kommundelspark samt att möjliggöra nya vägkopplingar inom området genom att öppna upp nuvarande säckgator på Vitfåravägen. Planförslaget bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan.

Aktuellt

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 22 oktober 2018 och vann laga kraft 18 juli 2019.

Tidigare

Detaljplanen antogs av Kommunfullmäktige den 22 oktober 2018 för att därefter överklagas till mark- och miljödomstolen och sedan vidare till mark. och miljööverdomstolen.
Planförslaget var utställt för granskning under tiden 10 januari - 7 februari 2018. Innan dess var planförslaget på samråd under tiden 16 januari - 6 februari 2017. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 25 januari 2017.

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
tisdag 1 oktober 2019