Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åkersberga stad, centrumområdet

Centrumområdet är ett av Åkersbergas mest strategiska stadsutvecklingsområden där det finns potential för utveckling i ett mycket centralt läge intill centrum, kanalen och Åkersberga station. Planprogrammet är ett första steg i att förverkliga att centrala Åkersberga ska bli en modern stad med småstadskaraktär. Planprogrammet syftar till att utgöra ett underlag för kommande detaljplaneläggning.

 

För att förverkliga den uppsatta visionen för Åkersberga stad har fyra mål tagits fram:

  • En tät och attraktiv stadskärna, med stationen som navet;
  • Åkersberga möter vattnet och utvecklar skärgårdsidentiteten;
  • Stadskärna för kreativitet och företagande, samt;
  • En god livsmiljö och trygg och säker stad.

Aktuellt

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Österåkers kommun har tagit fram ett planprogram för centrala Åkersberga som syftar till att fungera som ett underlag för kommande planeringsskeden.

Kommunfullmäktige i Österåkers kommun godkände planprogrammet för Åkersberga stad – centrumområdet den 9 december 2019.

Planprogrammet syftar till att utgöra ett planeringsunderlag för kommande detaljplaner och anger riktningen för den kommande utvecklingen inom programområdet. Programområdet kommer att delas in i mindre områden och nästa steg i processen för Åkersbergas utveckling är att få planuppdrag för de olika delarna inom planprogrammet.

Planprogrammet för Åkersberga stad kan läsas här.PDF

Tidigare

Kommunen förde tidigt i programprocessen en medborgardialog med syftet att samla in synpunkter om hur Åkersberga kan utvecklas. Dialogen har förts genom möten, intervjuer och workshops.

Sammanfattning av medborgardialogen kan läsas här.PDF

Som ett underlag till programmet upprättades ''Vision för centrala Åkersberga'',PDF vilken anger några grundläggande utgångspunkter för utveckling och förtätning av de centrala delarna av tätorten. Visionen utgör ett underlag och en vägledning för fortsatta program- och planarbeten.

Mellan den 14 januari-20 februari 2019 pågick samråd för planprogrammet för Åkersberga stad – Centrumområdet. Under samrådstiden fanns möjligheten att lämna synpunkter på samrådshandlingen. Under samrådstiden genomfördes flertalet aktiviteter, bland annat hölls ett samrådsmöte den 24 januari 2019 i Österåkers bibliotek samt öppet hus i kommunens mobila mötesplats "Österåker på väg" på Stationsvägen mellan den 30 januari-2 februari 2019. Programförslaget fanns under samrådstiden tillgängligt i receptionen på plan 1, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga samt på Information Österåker, Information Ljusterö och Österåkers bibliotek.

Tack för ert engagemang!

Efter samrådet reviderades programhandlingarna efter de inkomna synpunkterna.

 

Planprocessen

Redaktör:
Peter Jonsson

Sakkunnig:
Anna Forssén
Senast uppdaterad:
onsdag 1 april 2020