Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Näsängen, etapp 1

Syftet med detaljplanen är att utveckla området Näsängen, som en del i den stadsmässiga utvecklingen av Kanalstaden – Näsängen – Täljöviken. Med planen ges möjligheter till en hållbar stadsutveckling med såväl bostäder, lokala verksamheter och service. Planförslaget innehåller ca 1 400 nya bostäder och ca 15 000 kvm lokaler i varierad bebyggelse med småstadskaraktär samt allmänna gator och torg och parker. Inom området föreslås den allmänna platsen, som också innehåller rikligt med natur och parker, få kommunalt huvudmannaskap. Detaljplanen bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan varför en miljöbedömning utförs och en miljökonsekvensbeskrivning har upprättats.

Aktuellt

Planförslaget var utställt för granskning under tiden 23 januari - 20 februari 2017 på Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Alceahuset, Hackstavägen 22 i Åkersberga. Handlingarna fanns även tillgängliga på Information Österåker i Åkersberga centrum samt här på kommunens webbplats. Till granskningshandlingen hör även en samrådsredogörelse, där inkomna synpunkter från samrådet har sammanställts och kommenterats. Samrådsredogörelsen finns tillgänglig hos Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Tidigare

Planförslaget var på samråd under tiden 22 oktober - 26 november 2015. Ett samrådsmöte hölls i Alceahuset den 2 november 2015. Efter samrådet har detaljplanen delats upp i två delar: etapp 1 och etapp 2.

Redaktör:
Sara Hägg

Senast uppdaterad:
tisdag 11 april 2017