Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Detaljplaner och planprogram

En detaljplan är ett juridiskt dokument som anger vad, var och hur man får bygga samt vad man får använda sin fastighet till. En detaljplan består av en plankarta med tillhörande planbestämmelser samt plan- och genomförandebeskrivning. Dessa handlingar upprättas i regel av kommunens samhällsbyggnadsförvaltning i samråd med berörda fastighetsägare och remissinstanser.

I Plan- och bygglagen (PBL) regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom program, samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland annat berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Planbesked

Den som planerar att vidta en åtgärd som förutsätter att en detaljplan antas, ändras eller upphävs har rätt att få veta om kommunen har för avsikt att börja ett sådant planarbete. Vid ett positivt besked meddelar kommunen även när planarbetet bedöms påbörjas samt vara klart. Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för ytterligare information om planbesked och för blankett för ansökan om planbesked.

Pågående detaljplaner och planprogram

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Mer om pågående detaljplaner och planprogram.

Gällande detaljplaner och planprogram

I Österåkers kommun finns ca 380 gällande detaljplaner. Äldre detaljplaner benämns ofta stadsplan eller byggnadsplan.

Mer om gällande detaljplaner och planprogram.

Redaktör:
Peter Jonsson

Senast uppdaterad:
tisdag 18 december 2018