Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Planarbete och byggprojekt

Här kan du följa kommunens översiktliga planering, detaljplanering och vidare in i genomförandet. Du kan se vilka projekt som är på gång eller har antagits och vunnit laga kraft.

Utvecklingstakt över genomsnittet

Kommunen kommer fortsatt att vara en expansiv del av Stockholmsregionen med en befolkningsutveckling över genomsnittet. Det innebär att det behöver planeras för ny bebyggelse. Just nu koncentreras nya projekt och ny bebyggelse till Åkersbergas tätort och stationsnära lägen vid Roslagsbanan.

Översiktsplanering

Den översiktliga planläggningen redovisar kommunens övergripande mål och riktlinjer för hur marken ska användas. Den ska vara vägledande och ett underlag för den efterföljande detaljplaneläggningen och tillståndsprövningen.

Detaljplaner

Bebyggelse regleras sedan genom en detaljplan. Den lägger fast markanvändningen och hur miljön avses att förändras eller bevaras. De allmänna intressena vägs här mot eventuella motstående enskilda intressen.

Detaljplan ska bland annat upprättas när det handlar om enstaka ny byggnad med betydande inverkan på omgivningen eller inom område med starkt bebyggelsetryck, vid sammanhållen ny bebyggelse och för befintlig bebyggelse som ska bevaras.

Detaljplaneprocessen

I Plan- och bygglagen, PBL, regleras hur planer och program ska upprättas. Till exempel för en detaljplan ingår skeden såsom samråd och granskning (tidigare utställning). Det syftar till att skapa ett gott beslutsunderlag och ge bland andra berörda fastighetsägare och boende möjlighet till insyn och påverkan.

Kommunstyrelsen ansvarar för planeringen

I Österåker är det Kommunstyrelsen som ansvarar för den fysiska planeringen genom att ge uppdrag till Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Redaktör:
Sara Hägg

Senast uppdaterad:
onsdag 14 november 2018