Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Lekplats vid Hantverksvägen

Kommunen har upphandlat en entreprenör för anläggningsarbeten och upprustning av lekplatsen vid Hantverksvägen. Byggstart planeras till hösten 2016 och den entreprenör som kommer att utföra arbetena är JE Eriksson Mark & Anläggningsteknik AB.

Under 2015 genomförde kommunen en medborgardialog för de aktuella platserna och resultatet ledde till att man vid utformningen valt att fokusera på trygghet, säkerhet och att skapa innehållsrika mötesplatser som ska locka olika åldrar.

För att öka tryggheten kommer belysningen att bytas ut och kompletteras och tät vegetation att gallras. Leksäkerhet och tillgänglighet för alla förbättras i samband med upprustningen och möten mellan människor i olika åldrar främjas genom en variation av innehåll och funktioner i parkerna.

Lekplatsen vid Hantverksvägen ligger i den kommunala fastigheten Smedby 19:1 mitt i ett radhusområde i ett släpp mellan huslängorna som Smedby-Ekbackens Samfällighetsförening omger.

Här finns en sandlåda, sittbänkar, ett bollplank, ett par balansbommar och en vippgunga. Utrustningen på lekplatsen är sliten och behöver bytas ut. I anslutning till leken finns en generös gräsyta med ett fotbollsmål och en ekbacke med en del slyuppslag. De gröna ytorna kring lekplatsen behöver rustas upp och ekbacken gallras från sly.

Syftet med upprustningen är att skapa en säker och attraktiv utemiljö som lockar barn i olika åldrar. Lekplatsen ska vara stimulerande för alla sinnen och bjuda in till rörelse och lustfylld lek i en trygg miljö. Här planeras en stor karusell, en ny sandlåda med bakbord, en kulle med en liten rutschkana för de mindre barnen och olika typer av gungor. I anslutning till lekytan anläggs en mötesplats med bord och sittplatser. Blommande träd och låga buskar ramar in lekplatsen. Den befintliga gräsytan för bollspel kommer att förses med ett nytt fotbollsmål som ersätter det gamla och den närliggande ekbacken gallras från sly för att ekar och tallar ska få mera utrymme.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
måndag 21 november 2016
Senast uppdaterad:
måndag 3 juli 2017