Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Kartor och mättjänster

Hos oss kan du köpa vår tryckta kommunkarta, flygbilder och material från kommunens kartdatabaser. Du kan även beställa mätuppdrag om du till exempel behöver hjälp med att staka ut eller mäta in ditt hus.

Samhällsbyggnadsförvaltningens kart- och mätenhet ansvarar för kommunens försörjning av kartor och geografiska databaser. Kart- och mätenheten ansvarar också för utveckling och samordning inom området geografiska informationssystem (GIS).

Arbetet med att uppdatera kommunens kartdatabas pågår ständigt. Detta görs dels genom flygfotografering och dels genom mätning i fält.  

Mätning och mätuppdrag

Var går min fastighetsgräns? Det är en av de vanligaste frågorna vi får och vi hänvisar dig till Lantmäteriet.

Är du mätningskunnig? Mätningskunniga kan hos kart- och mätenheten ansöka om godkännande för utstakning. Fyll i blanketten och skicka in till kart- och mätenheten.

Om du anlitar konsult för mätning inom Österåkers kommun måste de kunna visa intyg från oss på att de har behörighet. Kontakta oss för att kontrollera om just din konsult är godkänd av Österåkers kommunen.

Utstakning

I ett bygglov kan det krävas utstakning.

Detta innebär att den planerade byggnadens form och läge i förhållande till gränserna markeras i fält. Utstakning markerar byggnadens exakta läge.
Om de utstakade markeringarna i fält blir förstörda behövs en återutstakning, denna debiteras extra.

Lägeskontroll

I ett bygglov kan det även krävas lägeskontroll. Då mäts gjutformen för byggnadens grund in före gjutningen för att kontrollera läge och form, så att det har placerats enligt bygglovet.

Koordinatsystem
Österåkers kommun använder koordinatsystemet SWEREF99 18 00 och höjdsystemet RH2000.

Höjdsystemet RH2000
I januari 2014 bytte Österåker höjdsystem från RH00 till RH2000.
I dag sker samverkan i hög utsträckning både över kommungränser och mellan flera aktörer. Det utbyts geografisk information, kartor och ritningar i stor mängd och det uppstår ofta problem när olika höjdsystem används. Övergången till ett gemensamt nationellt höjdsystem underlättar dessa utbyten av information samt ger höjdinformationen högre kvalitet.

Viktigt att tänka på
Kontrollera alltid vilka höjdsystem som olika handlingar är gjorda i. Övergången till RH2000 innebar att höjddata inom Österåkers kommun korrigerades med drygt + 0,5 meter.

Kartor, ritningar och utredningar från olika leverantörer kan vara gjorda i olika höjdsystem.


Din adress

Kommunen ansvarar för att besluta om, registrera, samt ändra adresser till byggnader/fastigheter och ser till att de är korrekta. Det är PostNord som ansvarar för postnummer och postort.

Eftersom det är Skatteverket som har hand om folkbokföringen i Sverige är det till dem du anmäler din flytt. När du har anmält flytt sprider Skatteverket automatiskt din nya adress till de flesta myndigheter och viktiga aktörer i samhället. Du behöver alltså inte meddela dessa själv att du har flyttat.

När en gata byter namn genom beslut från kommunen ska du inte adressändra eller begära eftersändning eftersom du inte har flyttat. Postoperatörerna är också medvetna om att du bor kvar på din adress. Däremot måste du själv meddela din närmaste omgivning.

En korrekt och tydlig adress är en förutsättning för att räddningstjänst, taxi och andra besökare ska hitta fram. Det underlättar du som ansvarig fastighetsägare genom att skylta upp adressnumret på huset/brevlådan eller vid infartsvägen. Sedan är det väghållaren som ansvarar för skyltning av väg och ortnamn.

Genom adressernas koppling till fastigheter och byggnader får adressen därmed också ett känt läge och kan tillsammans med annan information användas i geografiska informationssystem, GIS.

Lägenhetsregister

Lägenhetsregistret är ett nationellt register över Sveriges alla bostadslägenheter. Lagen om lägenhetsregister (2006:378) trädde i kraft 1 juli 2006. Fritidshus ska enligt lägenhetsregisterförordningen (2007:108) adressättas senast den 1 januari 2015.

Lägenhetsregistrets syfte är att skapa hushålls- och bostadsstatistik som ska användas i samhällsplanering och forskning. Folkbokföring kommer ske på lägenhet istället för som nu på fastighet.

Du som äger flerbostadshus eller småhus med mer än en lägenhet är skyldig att lämna uppgifter till kommunens lägenhetsregister när det sker förändringar i ditt lägenhetsbestånd.

Anmäl förändringar i ditt lägenhetsbestånd vid

 • Nybyggnad
 • Ändrad användning eller ombyggnad
 • Sammanslagning
 • Rivning

Du lämnar uppgifterna på en blankett till kommunen senast en månad efter att förändringen har skett. Enklast gör du det i samband med hanteringen av bygglovet.

Kommunen ajourhåller registret och gör ändringar och kompletteringar. Kommunen beslutar också vilka nya lägenhetsnummer som ska gälla eller beslutar om nya adresser i de fall det behövs.

Österåkers namnberedning

Namnsättning av vägar, torg, byggnader och så vidare beslutas av Kommunstyrelsens ordförande. Förslagen till namnen tas fram av Österåkers namnberedning, som är beredande organ för Kommunstyrelsen i ortnamnsfrågor.

I första hand gäller Lantmäteriets kartsök och ortnamn för stavning i Österåker. Gamla namn från äldre kartor plockas upp. Namngivningen är ett av flera sätt att förvalta kulturarvet.

Efter beslut meddelas berörda myndigheter om det nya gatunamnet. Vägen numreras av kart- och mätenheten, och de boende får meddelande om sin adress. Numrering utgår från Åkersberga station, vänster sida av vägen tilldelas udda nummer och höger sida jämna nummer.​

GIS - geografiska informationssystem

GIS, Geografiska Informations System, används inom en del av kommunens förvaltningar och kan förklaras som digitala kartor som används för att göra analyser, presentationer, planer, beräkningar, mätningar m.m. Kommunen har för avsikt att införa GIS i alla verksamheter, antingen med renodlade GIS-program eller integrera den digitala kartan i redan befintliga applikationer.

I dagsläget används ett antal enkla karttjänster på Intranätet, motsvarande Hitta.se, där kommunens tjänstemän kan söka efter information om fastigheter, adresser, detaljplaner, naturvårdsplaner, skolor m.m. Det finns även mer avancerade klientprogram för bland annat skolskjutsplanering, kartframställning, bulleranalyser grönstrukturplaner m.m.

Kommunens GIS baseras på en ESRI plattform för både server- och klientmiljö.

Karttjänst på webben grundar sig på kommunens adresskarta (Vägvisare över Österåker) samt flygbilder. Karttjänsterna är ständigt under utveckling och det skapas nya karttjänster kontinuerligt.

Observera, fastighetsgränser är osäkra till sitt läge. Kartorna i dessa karttjänster är ej juridiskt bindande. Kartorna kan endast ses som information och kan därmed inte användas i konflikter eller ansökningar av något slag.

Lantmäteriet

Lantmäteriet i Stockholms län sköter lantmäterifrågorna i Österåkers kommun.
Dit kan du vända dig vid frågor om:

 • Förrättningar
 • Förrättningskarta
 • Avstyckning
 • Anläggningsförrättning
 • Fastighetsbestämning
 • Fastighetsreglering
 • Delning av fastighet  
 • Sammanläggning

Redaktör:
Carina Eklund

Senast uppdaterad:
måndag 15 januari 2018