Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Åtgärder

Det är du som fastighetsägare, brunnsägare eller din ägarförening som är ansvarig för att säkerställa en god vattenkvalitet.

Eftersom kommunen har krav på sig att vara oberoende rådgivare kan vi inte rekommendera val av leverantör eller tillverkare.

Grundvattnets kvalitet skiljer sig ofta mellan berggrunden och jordlagren. En djupt liggande brunn kan innehålla högre halter av metaller och tungmetaller, men har ett bättre skydd mot föroreningar från jordbruk, avlopp.

Generellt kan sägas att djupare liggande grundvatten i berggrunden har ett bättre skydd mot föroreningar från jordbruk, avlopp med mera jämfört med ett ytligare grundvatten i en grävd brunn. Detta beror främst på att djupare grundvatten har haft en längre uppehållstid i marken och på så vis hunnit neutralisera sur nederbörd och andra eventuella föroreningar. I djupare borrade brunnar kan man få högre halter av geologiska föroreningar såsom tungmetaller, järn, mangan, fluorid, radon, salt etcetera eftersom vattnet stått i kontakt med berggrunden betydligt längre än det grundare vattnet. Generellt gäller att ju djupare borrad brunn desto långsammare rör sig vattnet genom berggrunden och hinner samla på sig högre halter metaller och tungmetaller.

Åtgärd och rätt lösning

Åtgärda bara det som behöver åtgärdas och välj rätt lösning. Beroende på vattnets kemiska sammansättning kan du behöva åtgärda en del tekniska problem först.

Om du har radon i nivåer över 1 000 Bq/l så ökar risken för att du kan få höga halter radongas i inomhusluften till exempel när du duschar, badar och diskar.  Radon tas normalt bort genom en anläggning som luftar bort radongasen ur vattnet innan det kommer in i bostaden. Luftning innebär att vattnets joner kan oxidera och falla ut, till exempel kan järn och mangan också minska i viss mån. Om du endast är sommarboende kan det vara tillräckligt att vädra extra mycket när du till exempel duschar, diskar eller kokar vatten för att minska radonet i inomhusmiljön.

Innan du väljer en filteråtgärd för att sänka halten bly, uran eller arsenik eller andra tungmetaller kan du behöva åtgärda andra tekniska problem med ditt vatten, till exempel för hårt vatten eller för höga halter järn eller mangan som ger partiklar i ledningar och tekniska installationer.

Om järn är högre än cirka 0,5 mg/l (rostbruna avlagringar) eller mangan är högre än cirka 0,3 mg/l (brunsvarta avlagringar) så kan dessa ämnen behöva fällas ut och filtreras bort för att få ned halterna till rimliga nivåer. Detta minskar tekniska problem med all teknisk utrustning i huset och minskar risken för att dina övriga filter sätter igen.

Om du har ett hårt vatten (gula och grå avlagringar), mer än 7-8 dH kan du behöva avhärda ditt vatten till något under denna nivå. Undvik att avhärda ditt vatten alltför mycket dels för att kalk och magnesium behövs för din hälsa men du kan även få problem med för låg alkalinitet (<60), för höga halter natrium (>100 mg/l) och kolsyra i vattnet som kan fräta på ledningarna. Begär garanti för att de ska justera inställningar och vid behov installera avsyrning för att justera tillbaka vattnet igen.

PFAS är designade för att inte fästa vid vanliga filter – de är som teflon. Det finns i nuläget två tekniker för att ta bort bort PFAS ur dricks- och matlagningsvatten. Den vanligaste är att låta vattnet sila långsamt igenom två seriekopplade filter fyllda med aktivt kol. För att kolfiltret ska fungera effektivt får vattnet inte vara grumligt då det sätter igen filtret snabbt. Filtret behöver bytas ut innan det blir helt mättat med PFAS och kräver därför regelbunden skötsel och kontroll. Kolfiltret måste lämnas in till en återvinningscentral som farligt avfall. Märk gärna avfallet med ”PFAS” så att avfallet hanteras rätt. Det andra sättet är att använda membranteknik så kallad reverse osmosis då stora molekyler inte gärna tar sig igenom membranet. Det vatten som inte lyckas ta sig genom membranet innehåller uppkoncentrerade föroreningar och bör inte användas för bevattning.

När du väljer filterleverantör ska du ta in offerter från flera filterleverantörer för att kunna läsa på och jämföra reningsteknikerna från de olika leverantörerna. När du begär in offerter är det viktigt att du skickar med ditt analysprotokoll med både kemiska parametrar (pH, alkalinitet, COD, klorid, natrium, konduktivitet, järn, mangan, hårdhet, kalcium och magnesium) och analysresultat för tungmetallerna (bly, uran, arsenik, nickel, zink m fl). Analysprotokollen behövs för att utvärdera både de tekniska och de kemiska problemen som ska åtgärdas för att få så bra resultat som möjligt. Om många föreslår ungefär samma teknik kan du anta att de föreslår en standardmetod men filtertekniker är under ständig utveckling så även nya tekniker kan vara bra.

Vid köp av filterlösning tänk på att alltid begära referenser från andra kunder som har haft liknande problem. Begär funktionsgaranti - det är rimligt att vattnet kan bli tjänligt och utan nya tekniska problem efter filtren har installerats. Kontrollera dricksvattnet igen med provtagning på tungmetaller och kemiska analys efter att filtren har installerats för att säkerställa att du har ett tekniskt bra och tjänligt vatten.

Under förutsättning att arbetet sker på den egna tomten får man normalt göra så kallat ROT-avdrag för arbetskostnaden vid installation av filter eller sanering av en enskild brunn. Om arbetet sker på mark som ägs av en samfällighet kan man inte göra ROT-avdrag. Detsamma gäller om arbetet sker på mark som nyttjas med servitut. Mer information om ROT-avdrag kan du få av Skatteverket.

Redaktör:
Miljoskydd

Senast uppdaterad:
tisdag 6 augusti 2019