Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Ordlista, förklaringar

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V X Y Å Ä Ö

Altaner

Altaner kan kräva bygglov beroende på hur de ser ut och är byggda. Ett vanligt trädäck som är byggt i marknivå kräver oftast inte bygglov. Däremot kan en altan kräva bygglov om den räknas som en nybyggnad eller en tillbyggnad eller ändrar byggnadens yttre utseende avsevärt. Detta blir oftast aktuellt när altangolvet får en viss höjd över marken. Särskilt när altanen ska byggas på sluttande mark och ett utrymme skapas under altanen kan du behöva tänka på detta.

Läs mer om altaner under Altan, uteplats och skärmtak.

Altaner, inglasning

Inglasning av uteplatser kräver bygglov.

Läs mer om inglasning av altaner under Altan, uteplats och skärmtak.

Arbetsmiljöplan

Vid nybyggnation, renovering eller andra större projekt är du som byggherre ansvarig att upprätta en arbetsmiljöplan. Det handlar om regler om ansvar och säkerhetsplanering vid byggnadsarbeten. Reglerna finns att läsa på Arbetsmiljöverket hemsida.

Informationsbroschyr "Arbetsmiljöansvaret vid villabyggenPDF"

Avskrivning av ett ärende

Avskrivning av ett ärende görs när ansökan skickats in men återtas av sökanden. En avskrivning är förenat med en avgift. Trots att det inte blir något ärende måste inskickad ansökan registreras, behandlas och arkiveras.

Avvisning av ett ärende

Avvisning av  ärenden görs när kompletteringar inte skickas in av sökanden, trots påminnelser. Trots att det inte blir något ärende måste inskickad ansökan registreras, behandlas och arkiveras.

Badtunna

Pool som placeras ovan mark, exempelvis badtunnor, kräver inte bygglov.

Balkong, inglasning (lägenhet)

Inglasning av balkong är en bygglovpliktig åtgärd.

Bergvärme

För jord- och bergvärmepumpsanläggning gäller särskilda regler. Det är kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet som handlägger dessa ärenden.

Kontakta Österåkers kommun för mer information på telefon: 08-540 810 00 eller via e-post servicecenter@osteraker.se

Boj

Att lägga ut en eller flera bojar kan kräva strandskyddsdispens. Dispens behövs i regel inte om en enstaka boj läggs i anslutning till en etablerad tomtplats som når ner till stranden.

Brandfarliga varor

Tillstånd för hantering av brandfarliga vätskor, gaser eller brandreaktiva varor i Österåker ansöker du om hos Storstockholms brandförsvar.

Bruttoarea

Bruttoarea är area av alla våningsplan begränsad av omgivande väggars utsida.

Läs mer om bruttoarea här.PDF

Brygga

För att bygga ny brygga eller bygga till en befintlig brygga kräver att du söker dispens från strandskyddsbestämmelser i miljöbalken.

Läs mer om detta under Strandskydd, bryggor och sjöbodar.

Bygganmälan

Sedan 2 maj 2011 behandlas bygglov och anmälan som ett ärende, det vill säga en separat bygganmälan behövs inte för dessa ärenden.

Byggbuller

Vid all byggnation uppstår buller i olika former. Bullret kan komma från byggnadsarbetena, från transporter inom eller från och till byggplatsen. Naturvårdsverket har tagit fram allmänna råd om byggbuller. Störs du av buller från ett pågående bygge? Sök på internet "NFS 2004:15" för mer information.

Byggfelsförsäkring

Byggfelsförsäkring är en försäkring mot fel som kan uppkomma vid bygget eller under projektet.

Byggherre

Byggherren är den som för egen räkning utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten. Som byggherre är du huvudansvarig vilket medför att det är du som ansvarar för att alla de regler och förordningar som finns följs.

Bygglovshandlingar (vilka handlingar ska bifogas)?

Vilka handlingar som ska skickas in till din bygglovsansökan redovisas under Bygga nytt – Vilka handlingar ska skickas in?öppnas i nytt fönster

Byggnadsarea

Byggnadsarea är den yta byggnadens upptar på marken.

Läs mer om byggnadsarea härPDF.

Byggnadshöjd

Byggnadshöjd är avståndet mellan markens medelnivå till skärningen mellan fasadplanet och ett plan som med 45 graders lutning inåt byggnaden berör byggnadens tak. Höjden ska räknas från den medelnivå som marken har invid byggnaden. Om byggnaden ligger närmre allmän plats än sex meter ska dock byggnadshöjden räknas från medelmarknivån på den allmänna platsen invid tomten om det inte finns särskilda skäl att utgå från annat.

Läs mer om byggnadshöjd här.PDF

Läs mer om vind eller våning här.PDF

Byggsanktionsavgift, svartbygge

Om man bygger utan bygglov, utan att ha startbesked eller tar en byggnad i bruk utan slutbesked eller bryter mot plan – och bygglagen på något annat sätt ska kommunen ta ut en byggsanktionsavgift. För att undvika byggsanktionsavgift kan man utföra rättelse vilket innebär att den olovligt utförda åtgärden tas bort.

Carport

Krävs det bygglov för carport? Ja, det gör det.

Detaljplan

Detaljplanen reglerar vad man får bygga inom ett visst område. I detaljplanen regleras bland annat:

 • Fastighetens eller områdets användning, ex bostäder, parkmark, industri, centrum.
 • Hur nära fastighetsgräns en byggnad kan placeras.
 • Hur stora byggnaderna får vara.
 • Våningsantal och höjd på bebyggelsen.
 • Utformning av en byggnad eller ett bebyggelseområde, t.ex. att alla byggnader ska placeras på likartat sätt mot gata eller att alla tak ska ha en viss takbeläggning.

Eldstad

Om kakelugn, öppen spis eller kamin installeras ska anmälan lämnas in till bygglovenheten. Ansökan om bygglov behöver bara göras om man avser att uppföra en ny utanpåliggande skorsten eller göra så stora förändringar av befintlig skorsten att byggnadens utseende väsentligen förändras.

Energideklaration

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Läs mer om energideklaration på Boverketslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster hemsida.

Enskild vatten- och avloppsanläggning

För att få anlägga ett nytt avlopp eller göra ändringar i ett som redan finns så krävs tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden. Telefon 08-540 810 00 eller miljoskydd@osteraker.se

Fasadritning

En fasadritning är en ritning som visar byggnaden rakt framifrån. Vanligtvis har en byggnad fyra fasader. Förutom den utvändiga väggen visar fasadritningen exempelvis taket, fönster, dörrar, altaner, skorsten, trappor, takkupor mm. Fasadritningen ska ritas i skala 1:100.

Läs mer om fasadritning härPDF.

Fasadändring

Inom detaljplanerat område är en utvändig ändring av fasader och tak i princip alltid en bygglovspliktig åtgärd. Även om en åtgärd inte är bygglovspliktig ska en ändring utföras varsamt så att byggnadens karaktärsdrag bevaras och med hänsyn till omgivningen. Om byggnaden är en del av radhus eller kedjehus eller ligger i ett område med starka karaktärsdrag ska åtgärden alltid underordnas helheten.

Fettavskiljare

Kommunens vattenledningsnät är gjort för att ta emot vatten från hushåll men inte fett i större mängder. Fettavskiljare ska finnas i restauranger, livsmedelsbutiker, gatukök, livsmedelsproducenter och liknade verksamheter. Mer information om fettavskiljare kan lämnas av miljö- och hälsoskyddsenheten.

Flaggstång

En flaggstång stång behöver inte bygglov. Placeras den däremot inom strandskyddat område måste du söka strandskyddsdispens för flaggstången.

Friggebodar

En friggebod är en mindre komplementbyggnad som inte kräver bygglov.

 • Max 15 m² byggnadsarea.
 • Ska placeras i bostadshusets omedelbara närhet.
 • Totalhöjden är max 3 meter från mark till taknock.
 • Får inte placeras närmare tomtgräns än  4,5 meter från grannens gräns, gata eller allmän plats.
 • Om friggeboden placeras närmare än 4,5 meter till grannens gräns måste grannens medgivande inhämtas.
 • En friggebod får placeras på prickmark, korsprickad mark etc. och räknas inte in i byggrätten för fastigheten.
 • Placeras den inom strandskyddat område måste du söka strandskyddsdispens för friggeboden.

Fritidsbåt, husvagn - uppställning på tomt

Om man förvarar sin båt eller husvagn på en tomt tillhörig ett en- eller tvåbostadshus för längre tid än under en säsong ( t.ex. vinteruppställning) kan detta kräva bygglov.

Läs mer på Boverkets hemsida gällande uppställning av båtar, husvagnar mm.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Fönster

Insättning av nya fönster är en bygglovpliktig åtgärd om det innebär en stor fasadändring. Att sätta in fönster eller en dörr i en helt obruten fasad kräver bygglov. Att byta ut befintliga fönster mot ex dörr eller något annan storlek på fönstret kräver inte bygglov. Läs mer nedan vad som gäller för Takfönster.

Färdigställandeskydd

Ett färdigställandeskydd är en försäkring eller en bankgaranti som är tänkt att hjälpa byggherren i egenskap av konsument om entreprenören till exempel gått i konkurs eller av annan anledning inte kan fullgöra sina åtaganden.

Länk till Boverket och mer information om färdigställandeskydd.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked kan du ansöka om i det fall det råder oklara förutsättningar om vilka möjligheter det finns att bygga eller dela din fastighet. Det är alltså inte ett snabbt besked som kan ges muntligt.

Du kan läsa mer om detta under Förhandsbesked.öppnas i nytt fönster

Geoteknisk undersökning

En geoteknisk undersökning visar vad marken består av som till exempel berg, lera eller sandjord men ger också svar på hur hållfast marken är och även hur stor risken är för fuktproblem. En undersökning ger ofta en bra bild av vilka typer av husgrunder som kan tänkas passa för just denna mark. Hur djupt ner och hur detaljerad denna analys blir beror mycket på markens beskaffenhet.

En geoteknisk undersökning kan, om man är osäker på markförhållanden, bli en billig åtgärd – att spränga eller tvingas till utgrävning med återfyllnad av nytt material kan bli mycket kostsamt.

Grannförfrågan

Grannförfrågan kallas det när grannar eller andra sakägare som berörs av en lovpliktig åtgärd får möjlighet att yttra sig. Grannehörande sker bland annat när bygglovsansökan innehåller avvikelser från detaljplanen. Det grannen ska yttra sig om är avvikelsen, inte lovansökan i sig. Grannförfrågan sker även när man ska bygga utanför detaljplanerat område och den sökta åtgärden inte är en kompletteringsåtgärd.

Handikappanpassning

Läs mer nedan under Tillgänglighet.

Handläggningstid för bygglovansökan

Enligt lag får handläggningstiden vara max 10 veckor från det att handlingarna är kompletta. Om det är nödvändigt får tiden förlängas en gång med högst 10 veckor till.

Snabbast handläggning sker med fullständiga handlingar. Projekt med avvikelse från detaljplan tar normalt längre tid än de som är förenliga med detaljplan.

Husvagn, fritidsbåt - uppställning på tomt

Om man förvarar sin båt eller husvagn på en tomt tillhörig ett en- eller tvåbostadshus för längre tid än under en säsong ( t.ex. vinteruppställning) kan detta kräva bygglov.

Häckar/buskage

Att plantera en häck behöver inga tillstånd eller bygglov.

Här kan du läsa om vad som gäller för dig som fastighetsägare.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jalusier

Jalusier eller rullgaller som monteras över skyltfönster eller dylikt, är en fasadändring som kräver bygglov. Rullgaller som placeras på insidan av ett glasparti kräver inte bygglov.

Kolonistuga

Det behövs bygglov för att bygga en kolonistuga, bod, växthus m.m. inom ett koloniområde. Det behövs också bygglov för att bygga till eller för att göra en fasadändring eller om man vill uppföra plank och murar. Friggebodsreglerna gäller inte inom koloniområden.

Kontaktuppgifter

Telefon till bygglovenheten: 08-540 811 01 - måndag-fredag kl. 10-12. 

E-post: bygglov@osteraker.se 

Besöksadress: Österåkers kommun - Alceahuset - Hackstavägen 22.

Kontrollansvarig

När man ansöker om bygglov ska man samtidigt anmäla en kontrollansvarig (KA) som arbetar på uppdrag av byggherren. KA ska upprätta en kontrollplan för byggnadsåtgärderna och ska se till att kontrollplanen följs samt att kontroller utförs. KA ska vara certifierad. På Boverket kan du söka efter certifierade kontrollansvariga.

Gäller ditt bygglov en mindre okomplicerad tillbyggnad eller nybyggnad av en enklare byggnad krävs i regel ingen KA.

Sök efter kontrollansvariga på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontrollplan

En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen.

Korsprickad mark

I detaljplanen kan kommunen på olika sätt styra var man inte får bygga, eller begränsa det som får byggas. På korsprickad mark får i regel enbart en viss typ av byggnader uppföras, vanligtvis garage och uthus.

Laga kraft

Laga kraft innebär att ett beslut inte går att överklaga längre. Beslut om bygglov för ärenden som kommit in från och med den 2 maj 2011 vinner laga kraft genom kungörelse i Post- och Inrikes tidningar, (om inte beslutet överklagats).

Bygglovsbeslut enligt plan- och bygglagen före 2 maj 2011 vinner inte laga kraft. De kan därför överklagas även fortsättningsvis.

Länk till Post- och inrikes tidningar.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Lekstuga, vedbod och liknande mindre byggnader

Om byggnaden uppfyller kriterierna för en friggebod är den inte bygglovpliktig.

Lägeskontroll

I ett bygglov kan det krävas en lägeskontroll. Lägeskontroll görs som en kontroll av att byggnaden eller anläggningen hamnat på rätt ställe, precis som bygglovet anger.

Läs mer om lägeskontroll här.länk till annan webbplats

Markiser

En markis är ett fällbart solskydd i textil. En fällbar markis behöver inte bygglov.

Markåtgärder

Inom detaljplanerat område måste man söka marklov om man ändrar markens nivåer, upp eller ner, med mer än 0,5 meter. Observera att om markarbeten inom strandskyddat område kräver strandskyddsdispens.

Du kan läsa mer om markåtgärder under Förändra marknivån.

Muddra

Muddring innebär att bottenmaterial i en sjö, ett vattendrag eller i havet tas bort. En muddring kan påverka växt- och djurlivet avsevärt. Anmälan måste göras till både kommunens miljö- och hälsoskyddsenhet. Ska dessutom muddermassorna läggas upp på land kan detta kräva strandskyddsdispens.

Du kan läsa mer om muddring under Strandskydd, bryggor och sjöbodar.

Mur och plank

Tätbyggt plank kräver alltid bygglov. Staket som är högre än 1,2 meter, murar och motfyllda stödmurar som är högre än 0,5 meter är bygglovspliktiga. Om man ställer ett plank på en mur ska man räkna den sammanlagda höjden.

Särskilda bygglovfria regler för en- och tvåbostadshus:

 • I anslutning till bostadshuset får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Muren/ planket får inte vara högre än 1,8 meter, skall placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Du kan läsa mer om detta under Murar och plank.

Måla om

Du får måla om på en- och tvåbostadshus och fritidshus utan bygglov om det inte är reglerat i detaljplan. Byggnaderna ska dock vara estetiskt tilltalande och passa in i området. Finns detaljplan får du heller inte måla om, om det väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär.

Nybyggnadskarta

När du ska bygga nytt bostadshus inom detaljplanerat område som kan anslutas till kommunalt vatten- och avlopp behöver du en nybyggnadskarta till bygglovsansökan.

Nybyggnadskartan visar din fastighet, med exakta mått och höjder, befintliga byggnader och anslutningspunkter för vatten och avlopp samt gränser mellan områden med olika byggnadsbestämmelser, t.ex. enligt gällande detaljplan. Nybyggnadskartan är också ett bra hjälpmedel för din planering/projektering. Vid ombyggnad eller tillbyggnad räcker det med en primärkarta.

Nybyggnadskartan beställer du hos kommunens kart- och mätenhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ovårdad tomt

Tomter ska, oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller inte, hållas i vårdat skick. De ska skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas.

Parkeringsplatser

På en tomt som tillhör ett en- eller tvåbostadshus får man ha parkeringsplatser för fastighetens behov.

Parkeringsplatser på tomter vid andra typer av byggnader kräver alltid lov.

Pentry

Är ett mindre och enklare utrymme för matlagning. Som i gästtugor endast får vara max 1,6 meter inklusive kyl och frys.

Pergola

En luftig pergola räknas inte som byggnad och är därför inte bygglovpliktig. Observera att om man kombinerar pergolan med en spaljé måste spaljén vara mycket genomsiktlig. Pergolan får inte förses med tak.

Plank och mur

Tätbyggt plank kräver alltid bygglov. Staket som är högre än 1,2 meter, murar och motfyllda stödmurar som är högre än 0,5 meter är bygglovspliktiga. Om man ställer ett plank på en mur ska man räkna den sammanlagda höjden.

Särskilda bygglovfria regler för en- och tvåbostadshus:

 • I anslutning till bostadshuset får man utan bygglov anordna skyddade uteplatser med mur eller plank. Muren/ planket får inte vara högre än 1,8 meter, skall placeras inom 3,6 meter från bostadshuset och inte närmare fastighetsgräns än 4,5 meter.

Läs mer om detta under Murar och plank.

Illustrationsbild - Staket, spaljé, plankPDF

Planritning

En planritning visar byggnaden ovanifrån med rumsindelning ex. dörrar, fönster, eldstad, trappor, fast inredning, altaner med mera. Planritningen ska ritas i skala 1:100.

Läs mer om planritning här.PDF

Pool

Läs mer om pool under Pool och badtunna.

Post- och inrikes tidningar

Från och med den 2 maj 2011 kungörs beviljade lov och förhandsbesked i Post- och inrikes tidningar på nätet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Prickmark

I detaljplanen kan kommunen på olika sätt styra var man inte får bygga, eller begränsa det som får byggas. Ett sätt är att med olika typer av så kallad prickmark begränsa byggandet eller visa vad som får byggas.

Primärkarta

När du ska bygga till eller bygga nytt bostadshus/komplementbyggnad utanför detaljplanerat område behöver du en primärkarta till bygglovsansökan.

Kartan innehåller stomnät, vägar, gatunamn, gång- och cykelvägar, luftburna kraftledningar, strandlinjer, hus, mark- och höjdkurvor, traktgränser, fastighetsbeteckning, fastighetsgränser och fornminnen.

Primärkartan beställer du från kommunens kart- och mätenhet.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Protokoll

Du kan inte hitta bygglovprotokoll/beslut på webben. Är du intresserad att ta del av ett beslut är du välkommen att ringa eller skicka e-post till bygglovenheten.

Ridhus/stall

Är vanligtvis en bygglovpliktig åtgärd. Detta gäller även om du har en fastighet som är registrerad som en jordbruksfastighet.

Rivning

För att riva en byggnad eller delar av en byggnad behövs rivningslov i de flesta fall inom detaljplanerat område.

Läs mer om rivning här.

Sammanträdesdagar för byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden sammanträder en gång i månaden med uppehåll i juli.

Under Politik och påverkan kan du se sammanträdesdagarna för 2019.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Situationsplan

En situationsplan är en ritning som visar fastigheten (tomten), dess byggnader och omgivningen ovanifrån. Situationsplanen kan upprättas på olika kartmaterial, beroende på vad och var man ska bygga (nybyggnadskarta eller primärkarta).

Situationsplanen ska ritas i skala 1:500 (eller annan lämplig skala som är anpassad till fastighetens storlek).

Läs mer om situationsplan här.PDF

Skyltar

Det krävs bygglov för att sätta upp en skylt inom planlagt område. Det finns dock vissa undantag från lovplikten. Utanför område med detaljplan krävs det inte bygglov för att sätta upp en skylt.

Läs mer om skyltar på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Skärmtak

Ett eller flera skärmtak om sammanlagt max 15 m² per fastighet får anordnas på en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader. Skärmtak får inte placeras närmare grannens gräns än 4,5 meter utan dennes medgivande.

Inglasning av uteplatser under ett bygglovbefriat skärmtak kräver bygglov.

Läs mer om detta under Altan, uteplats och skärmtak.

Slutbesked

Byggnadsnämndens slutbesked innebär att byggnadsverket får tas i bruk. Man får till exempel inte flytta in i en byggnad förrän den är godkänd med ett slutbesked.

Läs mer om slutbesked under Innan du börjar bygga.

Slutsamråd

När ett byggprojekt som har omfattats av tekniskt samråd avslutas ska byggnadsnämnden kalla till ett slutsamråd, om det inte är uppenbart obehövligt.

Läs mer om slutsamråd under Innan du börjar bygga.

Solceller (paneler) och solfångare

Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Utanför detaljplan krävs det normalt inte bygglov för solenergianläggningar på byggnader.

Läs mer om solceller på Boverkets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Spaljéer

Spaljé, som är mycket genomsiktliga (cirka 80 %), är inte bygglovspliktiga. Gunnebostängsel kräver aldrig bygglov. Spaljéen ska kunna underhållas från egen fastighet. Spaljéer kan kräva strandskyddsdispens om det placeras inom strandskyddat område. 

Illustrationsbild - Staket, spaljé, plankPDF

Sprängning

För att spränga krävs tillstånd från polisen.

Staket

Du får bygga staket utan bygglov om det är max 1,20 meter över mark. Genomsiktligheten ska vara cirka 50%. Staket ska placeras på din tomt så att allt underhåll kan ske från egen fastighet. Vill du placera staketet på tomtgräns ska du ha grannens medgivande. Staket kan kräva strandskyddsdispens om det placeras inom strandskyddat område.


lllustrationsbild - Staket, spaljé, plankPDF

Stall/ridhus

Är vanligtvis en bygglovpliktig åtgärd. Detta gäller även om du har en fastighet som är registrerad som en jordbruksfastighet.

Startbesked

En åtgärd som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller anmälan får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden har fattat ett beslut om startbesked.

Läs mer om startbesked under Innan du börjar bygga.

Strandskydd

Inom strandskyddat område får man inte uppföra nya byggnader, ändra användning av byggnader eller utföra anläggningar eller anordningar som förhindrar eller avhåller allmänheten att beträda ett område där man annars fått färdas fritt. Man får inte heller göra grävnings- eller andra förberedelsearbeten för byggnader, anläggningar eller anordningar, eller göra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter.

Läs mer om detta under Strandskydd, bryggor och sjöbodar.

Stycka tomt

Ligger din fastighet inom ett område med detaljplan ska du vända dig till Lantmäteriet med ditt ärende.

Lantmäteriet, Box 477 00, 117 94 Stockholm. Telefon 0771- 63 63 63.

Vill du stycka för att bygga nytt bostadshus och din fastighet ligger utanför detaljplanelagt område måste detta prövas i ett förhandsbesked.

Läs mer om förhandsbesked här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Takfönster

Takfönster som ligger utmed takets lutning (inte är en takkupa) och placeras mellan takstolarna kräver inte bygglov. Takfönster som påverkar takstolskonstruktionen kräver en anmälan.

Tekniskt samråd

I vissa ärenden ska ett tekniskt samråd hållas hos byggnadsnämnden. På samrådet går man bland annat igenom hur arbetet ska planeras och organiseras, förslaget till kontrollplan och handlingarna i övrigt. Senast vid det tekniska samrådet ska byggherren lämna in ett förslag till kontrollplan och de tekniska handlingar som behövs för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma om startbesked kan ges.

Läs mer om tekniskt samråd under Innan du börjar bygga.

Tillgänglighet (handikappanpassning)

Nya bostäder ska vara tillgängliga, det vill säga att de ska kunna nås utan nivåskillnader, och de ska ha invändiga mått som gör att en rullstolsburen person kan nyttja bostaden.

När man inreder en ny bostad i en befintlig byggnad är utgångspunkten att den ska vara tillgänglig, om det inte är uppenbart oskäligt med hänsyn till ändringens omfattning, eller om det innebär en förvanskning av byggnaden. I sådana fall kan det accepteras att inte hela kravet på tillgänglighet uppfylls.

Informationsbroschyr om tillgänglighet i en- och tvåbostadshusPDF

Tillgänglighet - enkelt avhjälpta hinder

Publika lokaler och allmänna platser ska göras mer tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter.

Trädfällning

Inom detaljplanerat område kan det i vissa planer finnas krav på marklov för trädfällning. Då måste marklov sökas. Förbud för trädfällning kan också finnas inom naturreservatsområden, kontakta i så fall länsstyrelsen eller miljö- och hälsoskyddsenheten. Inom strandskyddat område kan trädfällning kräva ett beslut om strandskyddsdispens.

Tält

Tält för tillfällig (kortvarig) användning kräver inte bygglov. För långvarig uppställning av tält behöver du söka bygglov.

Utstakning

I ett bygglov kan det krävas utstakning. Utstakning görs innan byggnadsarbetena påbörjas och innebär att läget av en byggnad eller anläggning märks ut på marken enligt bygglovsbeslutet. Även höjdsättning kan förekomma i samband med utsättning.

Vepor

Vepor brukar de tillfälliga reklamskyltar kallas som trycks upp på en duk av tyg eller liknande material. De är ofta stora och täcker hela eller delar av en fasad. Vepor behöver bygglov precis som skyltar.

Vind, inredning av

Att inreda en vind kräver bygglov. Ligger din fastighet inom planlagt område framgår det i planbestämmelserna om vindsinredning är tillåten eller inte.

Vind eller våning?

Här kan du läsa om när en vind definieras som vind och inte våning.

Läs mer om vind eller våning härPDF

Växthus

Om byggnaden uppfyller kriterierna för en friggebod är den inte bygglovpliktig. I alla andra fall ska bygglov sökas.

Öppettider

Våra öppettider för bygglovtelefonen (08-540 811 01) är måndag-fredag klockan 10-12.

Vill du träffa en bygglovhandläggare för att diskutera ditt byggprojekt? Vi har varje torsdag bokningsbara tider mellan klockan 15-17. Mötet är 30 minuter.

Ring bygglovtelefonen 08-540 811 01 och boka en tid.

Överklaga ett ärende

Alla beslut byggnadsnämnden fattar kan överklagas, men det finns regler för när man får överklaga ett ärende.

På Boverkets hemsida kan du läsa om hur du överklagar ett ärende.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Redaktör:
Bygglovenheten

Senast uppdaterad:
torsdag 10 oktober 2019