Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Attefallshus och nya åtgärder utan bygglov

Riksdagen har fattat beslut om nya åtgärder som ska kunna göras utan krav på bygglov. Trots det måste du ändå skicka in en anmälan till kommunens bygglovsenhet, samt invänta startbesked innan du kan börja bygga.

Vilka är åtgärderna?

 • Bygga en komplementbyggnad på högst 25 m² byggnadsarea med max 4 m nockhöjd.
 • Tillbyggnad av huvudbyggnad på högst 15 m² bruttoarea.
 • Saknar byggnaden takkupor får man bygga högst två takkupor.
 • Inredning av ytterligare bostad i ett enbostadshus.

Under Mer information kan du läsa mer detaljerat om vad som gäller för respektive åtgärd.

Medgivande från grannar - avstånd till tomtgräns

Ny komplementbyggnad och tillbyggnaden av huvudbyggnaden ska placeras minst 4,5 meter från tomtgräns mot granne, väg, allmän platsmark och samfälld mark. Granne kan medge ett närmare avstånd. Av trafiksäkerhetsskäl kan ett längre avstånd än 4,5 meter krävas ibland. Det krävs dock alltid bygglov om du vill uppföra byggnaden eller tillbyggnaden närmare gata, väg, allmän platsmark eller samfälld mark än 4,5 meter.

Är det bara att börja bygga?

Nej, det är det inte. Du måste fortfarande anmäla åtgärden och skicka in de ritningar vi behöver för att kunna handlägga ärendet. För att få börja bygga måste du ha fått ett startbesked från byggnadsnämnden.

Vilka handlingar ska skickas in?

Följande handlingar ska insändas i två exemplar. Ritningar ska vara som störst i A3 format.

 • Anmälningsblankett (finns under Tjänster och blanketter).
 • Plan- och fasadritningar i skala 1:100 på planerad ny byggnad, tillbyggnad eller åtgärd.
 • På fasadritningarna ska blivande och befintliga marklinjer ritas in.
 • Vid tillbyggnad ska hela huset redovisas och inte bara tillbyggnaden.
 • Situationsplan i skala 1:500. Ska upprättas på en primärkarta, förrättningskarta eller likvärdig handling.
 • Placeras byggnaden eller tillbyggnaden närmare tomtgräns mot grannfastighet än 4,5 meter ska skriftligt godkännande från fastighetens samtliga ägare bifogas anmälan.
 • I vissa ärenden kan även konstruktionsritning över grund och stomme behövas skickas in.
 • Om vatten- och avlopp ska installeras ska en vatten- och avloppssituationsplan skickas in som redovisar hur vatten- och avloppsledningar är dragna på fastigheten.

I vissa ärenden kan det komma att krävas certifierad kontrollansvarig.

Tänk även på att om Attefallshuset ska kopplas till en enskild avloppsanläggning behöver en anmälan om ändring av avloppsanläggning skickas till miljö- och hälsoskyddsenheten.

Kommer det kosta pengar?

Ja, det kommer det att göra. Att göra en tillbyggnad på bostadshuset kostar cirka      3 200 kronor.

Att bygga en ny komplementbyggnad kostar mellan 3 200 – 6 600 kronor beroende på byggnadens komplexitet. Ett enkelt garage kostar 3 204 kr medans ett komplementbostadshus kostar 6 600 kronor.

Att inreda ytterligare en bostad kostar 6 600 kronor.

Krävs en strandskyddsprövning är avgiften för detta ytterligare 4 450 kronor.  Alla avgifter gäller för 2015 års taxa.

Andra kostnader som kan tillkomma är köp av primärkarta (underlag till situationsplanen) och om byggnaden eller tillbyggnaden placeras nära tomtgräns och ska stakas ut och lägeskontrolleras av sakkunnig.

Innan du börjar bygga

Innan du börjar bygga måste du invänta ett startbesked från byggnadsnämnden. I startbeskedet framgår vilka handlingar som ska skickas in för att byggnadsnämnden ska kunna utfärda ett slutbesked i ärendet.

Börjar du bygga innan du fått startbeskedet kommer du kunna drabbas av en sanktionsavgift.

Vatten och avlopp i Attefallshus

Information om vatten och avlopp för Attefallshus kan du hitta på Roslagsvattens webbplats.

Roslagsvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Strandskyddet

Tänk på att om din fastighet ligger inom strandskyddat område måste du även beviljas en strandskyddsdispens för att få bygga. Strandskyddet är i regel 100 m från strandlinjen upp på land och 100 m ut i vattnet.

Läs mer om strandskyddet under Strandskydd, bryggor och sjöbodar

När byggnationen är färdig

Då ska du anmäla detta till byggnadsnämnden och bifoga de handlingar är som är fastställd i startbeskedet. Du får inte ta tillbyggnaden eller byggnaden i bruk innan ett slutbesked är utfärdat.

Tar du tillbyggnaden eller byggnaden i bruk innan du fått slutbesked kommer du kunna drabbas av en sanktionsavgift.

Kommunen kan kräva bygglov ändå i vissa fall

Bygglovsfriheten gäller inte om byggnaden är särskilt värdefull ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt eller ingår i sådant område.

Vad som är en särskilt värdefull byggnad eller särskilt värdefull miljö går inte alla gånger att avgöra på förhand. I vissa detaljplaner finns planbestämmelser som anger att hela eller delar av planområdet är särskilt värdefulla, enligt 8 kapitlet 13 § plan- och bygglagen eller 3 kapitlet 12 § i den äldre plan- och bygglagen.

Redaktör:
Bygglov

Senast uppdaterad:
fredag 21 juli 2017