Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Buller

Buller kan vara ett stort problem och det finns många typer av buller som kan orsaka problem. Störs du av buller och vet inte vem du ska vända dig till? Oftast är det bäst att själv ta kontakt med den som orsakar bullret och om det inte fungerar kan du ta kontakt med miljö- och hälsoskyddsenheten på kommunen.

Buller påverkar din hälsa

Buller är ljud som vi känner oss störda av och som vi helst vill slippa. Vad som uppfattas som buller varierar från person till person. Höga ljudnivåer kan skada din hörsel. Men buller på lägre nivå kan påverka genom att ge stress och sömnstörningar. Buller är den störning i närmiljön som berör flest människor.

Störd av buller – vilka krav kan jag ställa?

För att buller ska bedömas som störande enligt miljöbalken ska det inte vara ringa eller tillfälligt. Dessutom bedömer vi vad som är ekonomiskt och tekniskt rimligt att åtgärda. För hjälp vid bedömning av om bullret är störande finns riktvärden för t.ex. buller inomhus, externt industribuller (fläktar), trafikbuller, byggbuller och höga ljudnivåer. Den som orsakar störningen är ansvarig för att utreda och åtgärda den.

Buller från byggarbetsplatser

Störs du av buller från byggarbetsplats? I första hand kontaktar du byggherren som är ansvarig för bygget som får en chans att förbättra situationen. Tänk på att stora byggarbetsplatser ofta har underleverantörer och då är ansvaret inte lika tydligt. Om störningarna ändå fortsätter kan du vända dig till kommunen med en anmälan om olägenhet. Byggarbeten som pågår en kortare tid bedöms oftast som tillfälliga. För att kommunen ska kunna ställa krav på utredningar och åtgärder måste störningar pågå under en längre tid.

Buller i bostaden

Om du störs i din bostad vänder du dig i första hand till din hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen. Det kan röra sig om buller från ventilationsanläggningar, tvättstugor, panncentraler, värmepumpar, hissar, vattenledningar eller störande element. Hyresvärd eller styrelse i bostadsrättsföreningen är ansvarig för att undersöka och eventuellt åtgärda störningen. Om du inte får gehör för ditt problem vänder du dig till kommunen med ditt klagomål.

Störande grannar/ljudisolering

Om du störs av ljud från grannar är det bra om du själv berättar för dem hur du upplever problemet. Det ger dem en chans att förbättra situationen innan du kontaktar hyresvärden eller bostadsrättsföreningens styrelse. Man kan inte kräva att det ska vara helt tyst i ett flerbostadshus. Ljud som röster, stegljud och brus från vattenledningar ses i de flesta fall som något helt normalt. En dålig ljudisolering och/eller störande grannar kan dock leda till att man störs. Störningar från grannar regleras bland annat i hyres- och bostadsrättslagstiftningen. Miljöbalken är förvisso också tillämplig men tillsynen skulle i praktiken bli enormt resurskrävande. Dessa typer av störningar handläggs därför normalt inte av kommunen.

Om fastighetens ljudisolering är godkänd enligt den byggnorm som gällde vid uppförande eller ombyggnation, ställer kommunen normalt inte hårdare krav i efterhand.

Trafikbuller

Om du störs av buller från bil-, båt-, flyg- eller tågtrafik ska du i första hand kontakta väghållaren eller den som är ansvarig för trafiken. Kontakta kommunen om du är osäker över ansvarsfrågan. Den som är ansvarig ska få en möjlighet att undersöka vilka ljudnivåer det rör sig om och ha chans att förbättra situationen. Om störningarna fortsätter och du inte får något besked från den som är ansvarig kan du vända dig till kommunen med en anmälan om olägenhet.

Höga ljudnivåer

Höga ljudnivåer som kan vara skadliga för våra öron kan till exempel förekomma på konserter, diskotek, gym och biografer. Det är den som bedriver verksamheten som har det yttersta ansvaret för att se till att riktvärden för höga ljudnivåer inte överskrids. Om du upplever att musiken är för hög bör du påpeka detta till verksamheten. Får du inget gehör kan du vända dig till kommunen.

Driver du verksamhet som kan orsaka buller?

Du som driver en yrkesmässig verksamhet eller hyr ut bostäder är ansvarig för att inte utsätta någon för störningar. Du ska själv skaffa den kunskap som behövs och se till att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Vid osäkerhet av om buller är störande ska en ljudnivåmätning utföras. Du kan därför behöva kontakta en akustikkonsult för mätning.

Redaktör:
Markus Andersson

Sakkunnig:
Catrine Eckers
Senast uppdaterad:
onsdag 31 oktober 2018