Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Frågor och svar om renoveringen av gång- och cykelbron vid Kanalvägen–Bergavägen

Just nu och till och med mitten av december repareras gång- och cykelbron som går över kanalen mellan Kanalvägen och Bergavägen bredvid väg 276. Under tiden som reparationen genomförs är bron avstängd och en hållplats för Närtrafiken har därför tillfälligt införts vid Kanalvägen. Här finns frågor och svar om brorenoveringen och hur den påverkar framför allt boende i närområdet.

Gångbron mellan Kanalvägen och Bergavägen är sist ut av de totalt 15 gång- och cykelbroar som Österåkers kommun har renoverat runt om i kommunen sedan 2016. Att renovera en gång- och cykelbro är ett omfattande arbete som dessutom påverkar boende runt ikring. Därför har vi löpande under 2017 och 2018 berättat om dessa renoveringar, både inför och under arbetet, med filmer som visar brolyft, information om arbetena på webben, på Facebook och även i tidningsartiklar.

Artikel från september inför renoveringen av bron Kanalvägen–Bergavägen.

Dialog har löpande förts med berörda bostadsrättsföreningar sedan i maj. Men eftersom det har uppstått en del missförstånd kring renoveringen i andra kanaler har vi här sammanställt frågor och svar.

Hur ska jag kunna ta mig på ett trafiksäkert sätt till centrum under tiden som gång- och cykelbron är avstängd?

När det gäller bron mellan Kanalvägen och Bergavägen har vi arbetat för att hitta en lösning för att säkra upp hur framför allt äldre boende på andra sidan kanalen från centrum ska kunna ta sig vidare mot centrum, utan att behöva ta den längre omvägen via bron vid Hackstavägen. Vi kunde i början av september berätta att Närtrafiken av denna anledning utökats med en ny hållplats på linje 968 i anslutning till bron.

Hur åker jag med Närtrafiken och var finns hållplatsen?

Närtrafiken är speciellt anpassad för äldre och personer som har svårt att röra sig, men alla som har ett SL-kort får åka med. Bussresa bokas per telefon och det är detta alternativ som kommunen förespråkar om du inte har möjlighet att använda en alternativ gång- och cykelbro. Hållplatsen placeras på Kanalvägen, i nivå med Runvägen.

Läs mer om Närtrafiken hos SLlänk till annan webbplats

Telefon till närtrafiken för bussresa: 08-556 688 15

Karta som visar var hållplatsen ligger.

Finns det andra alternativ att åka kollektivt än Närtrafiken?

Under tiden som ersättningstrafiken för Roslagsbanan går, är busshållplatsen vid Runö gård den närmaste ordinarie hållplatsen för de boende kring Kanalvägen. Från Runö gård går bussar både mot centrum och vidare och i riktning mot Stockholm.

Varför har kommunen inte ordnat en tillfällig, avskild gångbana på väg 276?

Österåkers kommun lämnade in en förfrågan till Trafikverket för att undersöka möjligheten att ordna en tillfällig gångväg på väg 276, avskild från fordonstrafiken. Men denna förfrågan avslogs.

Kommunen avråder starkt från att gå längs väg 276, eftersom det vare sig är trafiksäkert eller tillåtet.

Varför har kommunen inte satt dit en ersättningsbro?

Möjligheten att sätta en ersättningsbro eller att lägga en bro i vattnet har undersökts. Att lägga en pontonbro i vattnet, som på Kanalens dag, har inte bedömts möjligt eftersom det inte har kunnat redovisas en tillräckligt säker lösning. Att lägga en ersättningsbro på platsen har visat sig besvärligt och mycket kostsamt för en avstängningstid på sex veckor. Anläggningskostnaden blir orimlig i förhållande till projektets totalkostnad, särskilt eftersom de befintliga brofästena inte skulle kunna användas.

Hur har kommunen fört dialog med de boende som berörs?

Vi började föra en dialog med de berörda bostadsrättsföreningarna redan i maj. Kommunen höll därefter ett möte på plats med Brf Brofästet och Brf Strandpromenaden i september för att lyssna in synpunkter och diskutera lämpliga åtgärder. Placeringen av busshållplatsen för Närtrafiken är ett exempel på ett resultat av de dialogerna.

Hur har kommunen informerat på plats vid bron?

Precis som vid de tidigare brorenoveringarna, satte vi upp information om den kommande renoveringen vid bron någon vecka innan arbetet inleddes, för att förbereda de närboende på de kommande renoveringsarbetena. I samband med att arbetena startade inkom dessutom förslag om att skyltar borde finnas redan vid Hackstavägens bro, för att förhindra att du tvingas vända om vid den avstängda bron. Dessa skyltar sattes snabbt på plats med information om att "nästa bro är avstängd". Skyltningen kommer nu även att kompletteras med flera vägvisande pilskyltar.

Har du fler frågor?

Samhällsbyggnadsförvaltningen når du alltid via sbf@osteraker.se

Väg- och trafikenheten når du alltid via trafik@osteraker.se

Artikeln uppdateras vid behov med fler frågor och svar.

Redaktör:
Väg- och trafikenheten

Publicerad:
onsdag 24 oktober 2018
Senast uppdaterad:
onsdag 24 oktober 2018