Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Träd från Järnvägsparken flyttas inför Roslagsbanans ombyggnad

Under 2018 kommer SL att bygga om Åkersberga station. Bland annat byggs en ny gångbro över järnvägen vid stationen och stationen breddas med ett tredje spår. Syftet är att öka kapaciteten på Roslagsbanans Österskärslinje. Redan nu behöver Österåkers kommun förbereda för detta arbete. Den 16-20 oktober flyttas träd från den intilliggande Järnvägsparken och parken spärras då av. De flesta träden omplanteras på andra platser i kommunen.

Ombyggnaden av Åkersberga station påverkar cirka 27 av de 91 träd som växer i Järnvägsparken. Det rör sig om fem avenbokträd, en katsura, ett flertal bergkörsbärsträd, två pelarekar, en vitoxel och två prydnadskörsbärsträd. Dessa omplanteras på andra platser runt om i Åkersberga, däribland vid Åkers kanal, vid Hantverksvägens lekplats och vid Skolvägen. Träden planterades i Järnvägsparken under våren 2003 och har hunnit bli femton år gamla.

– Dessa träd har ett enormt ekonomiskt, biologiskt och skönhetsvärde som vi inte kan spola bort genom att helt enkelt avverka dem, säger Gisela Holmgren, landskapsarkitekt i Österåkers kommun.

Några av träden kommer emellertid inte att kunna flyttas. Exempelvis är asparna för stora och kan tyvärr inte räddas. Dessutom påverkas idegranhäcken som växer i direkt anslutning till spårområdet.

Trädflytten pågår under fyra dagar

SL:s arbeten påbörjas under 2018, men träden behöver flyttas redan nu, under hösten när trädens biologiska livscirkel är låg. Arbetet med att flytta träden inleds under vecka 42, och pågår under 16-20 oktober. Arbetsområdet i Järnvägsparken spärras då av. Allmänheten hänvisas till andra gångvägar under den vecka som flytten pågår. Platsen kommer att återställas till en plan yta, tills det är dags för SL att starta byggarbeten med Roslagsbanan vid Åkersberga station under 2018.

Träden flyttas med stora lastbilar och flyttekipaget följs med vägledande fordon.

Hur går det till att flytta ett träd?

Flytten av Järnvägsparkens träd blir något av ett spektakulärt projekt. Med en inhyrd kloförsedd lastbil från Tyskland grävs trädet upp, eller ”skopas upp”, med både rötter, jordklump och hela rasket för att sedan planteras om på den nya platsen.

Klon har fyra blad som kan fås i olika storlekar beroende på hur stora träd man ska flytta. När trädet är lyft så vinklar man bara klon och lägger trädet längs med lastbilen för att sedan transportera bort det.

Marken invid upptagningsplatsen i parken samt på målplatserna, där träden återplanteras, ska kläs med plåtar för att skapa ett stabilt underlag och för att undvika körskador. Groparna i Järnvägsparken, som träden kommer att lämna efter sig, ska fyllas med jord från målplatserna där motsvarande trädgrop har grävts.

Väl i sina respektive nya ”hem” blir det viktigt med extra skötsel för Järnvägsparkens träd – vatten och näring. Det första två åren behöver de vattnas rikligt varje vecka. Först efter tre år kan man se om träden har klarat flytten och börjat etablera sig på nytt. Förhoppningsvis kan dessa ståtliga träd leva vidare i många år till i sina nya hem.

Maskinen som ska användas är den näst största trädflyttningsmaskinen som finns på marknaden. Tillsammans med varje träd blir ekipaget flera ton tungt. I kombination med den breda lasten på 5-8 meter, som kronvolymen mäter, kommer färden till de nya planteringsplatserna att vara långsam. Flyttekipaget följs med vägledande fordon.

Hur påverkas träden när de lyfts upp ur marken?

När ett träd lyfts upp ur marken, eller flyttas till en annan växtplats, rubbas balansen mellan krona och rötter. Trädet förlorar en hel del rötter utanför rotklumpen, vilket gör att trädet satsar stor energi på att återskapa ett tillfredställande rotsystem på sin nya växtplats. Det är därför vanligt att trädet under ett par års tid efter att det har flyttats har lägre tillväxt av grenar och löv i kronan än vad trädet hade innan det flyttades. Trädet kan därmed upplevas som mindre vitalt under en period. När väl balansen är återställd mellan rot och krona kommer trädet att bilda normalt med grenar och löv igen.

Därför byggs stationen om

Åkersberga station byggs om för att möjliggöra snabba tågvändningar för de tåg som har Åkersberga som slutstation, samtidigt som tågen kan gå oftare. Det arbetet beräknas pågå från och med våren 2018 till och med 2019. Parallellt har Österåkers kommun tagit fram en detaljplan för området vid Åkersberga station. Den planen innebär att befintliga gång- och cykelpassager på vardera sidan om stationen ersätts för att öka trafiksäkerheten, varav den västra blir en gångbro.

Läs mer om ombyggnationen av Roslagsbanan

Järnvägsparken Åkersberga

Järnvägsparken sedd från Västra Banvägen. Det är träd längs med Roslagsbanan som berörs.

Redaktör:
Åsa Drakenberg

Sakkunnig:
Gisela Holmgren
Publicerad:
torsdag 12 oktober 2017
Senast uppdaterad:
fredag 27 oktober 2017