Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Klara, färdiga, bygg!

Idéskiss från Rundquist arkitekter över hur området vid Åkers Kanal mellan väg 276 och Stationsvägen i Åkersberga kan se ut i framtiden.

Österåker växer. År 2040 väntas invånarantalet nästan ha fördubblats jämfört med idag. Nu gör kommunen plats för fler invånare, verksamheter och ett utökat kollektivtrafiknätverk. Här 

sammanfattar vi de största projekten.

Åkersberga stad-centrumområdet

Arbete pågår med att utveckla centrumområdet till en levande stadsdel med en blandning av bostäder och verksamheter Programarbetet pågår parallellt med detaljplanearbetet gällande utvecklingen av stationen samt Båthamnsvägens ersättning.

Kanalstaden

3 000 lägenheter, verksamheter och allmänna platser. Det blir blandad stadsmässig bebyggelse med olika upplåtelseformer. Stadsdelen kopplar ihop centrala Åkersberga med skärgården. Första etappen är färdigställd, detaljplanearbetet för fortsatta etapper har påbörjats.

Hacksta och Berga

Genomförande av detaljplanen för nya bostäder på Norrgårdshöjden pågår. Omvandlingen av Bergavägen till stadsgata fortsätter och en till etapp i form av bostäder längs med Hackstaskolan och vid infarten till Alceahusets parkering planeras. Röllingby södra, bostäder vid Hackstavägen/Storängsvägen, är ytterligare ett exempel på planerad nyproduktion.

Täljöviken

En ny stadsdel som ska kopplas via Näsängen och Kanalstaden till centrum, Åkers kanal och naturområden. Området får 350 bostäder, varav 140 bostäder i flerbostadshus och 30 i centrumkvarteret samt 180 småhus. Utbyggnaden startade i våras.

Näsängen

Stort utvecklingsområde med cirka 1 500 bostäder och 15 000 kvadratmeter lokaler i en vattennära stadsdel med småstadskaraktär. Detaljplanearbetet pågår.

Hagby äng och kullar

300 hyresrättslägenheter i hus om tre till fem våningar planeras, men även andra flerbostadshus och småhus. Totalt handlar det om 500–600 bostäder. Detaljplanearbetet pågår.

Väg 276

Österåkers kommun arbetar med en rad förbättringar av väg 276
(Roslagsvägen) tillsammans med Trafikverket. Vägen breddas och får två körfält i varje riktning, tunneln genom Åkersberga har reparerats och fått två körfält och en ny cirkulationsplats har byggts i korsningen mellan väg 276 och Rallarvägen. Ytterligare en cirkulationsplats planeras

Roslagsbanan

Planerna för en utbyggd Roslagsbana är i full gång och det pågår bland annat planering av en ombyggnad av Åkersberga station.
Byggstarten är planerad till 2017.

Rosenkälla

Handelsområde med shopping, kultur, rekreation och upplevelser som innebär 2–3 000 nya arbetstillfällen.
Detaljplanen för den första etappen med 195 000 kvadratmeter
lokalyta för handel, kontor, kultur och fritid har vunnit laga kraft.

Cykelvägar

Kommunen bygger ut det kommunala cykelvägnätet och trafikmiljöerna vid kommunens skolor förbättras för att skolbarnen ska ha trygga skolvägar.

Friidrottsanläggning

När kommunen växer ökar behovet av idrottsanläggningar. Första spadtaget till en helt ny friidrottsanläggning vid Österåkers sportcentrum i Åkersberga togs i september 2016. Invigning planeras till hösten 2017. Invigningen är satt till september 2017.

Multihall

En detaljplan håller på att tas fram för en multihall i närheten av Åkers Runö station. Invigning väntas bli i augusti 2018.

Artikeln är hämtad från Magasin Österåker nr 3, 2016. Text: Lina Zommorodi.

 

Redaktör:
Catharina Rissel

Publicerad:
onsdag 28 september 2016
Senast uppdaterad:
torsdag 10 november 2016