Dela
Dela

Dela sidan på sociala medier

Förbättrad trafiksäkerhet på gångfartsområdet

Ett arbete startar i december med åtgärder för att sänka hastigheterna och öka trafiksäkerheten i gångfartsområdet på Stationsvägen.

Österåkers kommun arbetar med ett program för Åkersberga stad, centrumområdet, där ytan framför stationen är en viktig målpunkt i centrum. Hur området ska förändras på sikt utreds inom programarbetet. Ett förslag kommer att presenteras då programmet går ut på samråd under 2017.

Idag är det över 4000 fordon per dygn som kör på stationsområdet. Kommunen har fått in många synpunkter på att det körs väldigt fort och att de gående inte respekteras. Trafikmätningar visar även att hastigheterna ofta är högre än maxhastigheten på 7km/h.

För att redan nu få ner hastigheterna i gångfartsområdet på Stationsvägen så genomförs ett arbete med att smalna av körbanan och samtidigt skapa fler platser för cykelparkeringar vid Åkersberga station. Blomurnor placeras ut strategiskt men även för att bli ett trevligt inslag i gatumiljön. Urnorna kommer att smyckas med säsongens växter och belysning under de mörka årstiderna.

Det kommer fortfarande vara möjligt att parkera eller hämta och lämna vid stationen. Det är endast tillåtet att göra det på anvisade platser. Skyltningen i området kommer att förtydligas. En del av den befintliga lastplatsen görs om till cykelparkering eftersom det finns ett behov av fler platser intill stationen.

Under hela december månad pågår arbetet med placering av blomurnor, skyltar och cykelparkering.

För allas säkerhet och trivsel sänk hastigheten och respektera varandra!

Vad gäller i ett gångfartsområde

Ett gångfartsområde är ett område där all trafik sker på de gåendes villkor.

  • Fordon, även cyklar, får inte föras med högre hastighet än gångfart. Med gångfart avses en hastighet som är anpassad till normal gånghastighet, alltså mycket låg fordonshastighet (cirka 5-7 kilometer/timme).
  • Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser. Sådana parkeringsplatser är särskilt markerade och skyltade, exempelvis platser för rörelsehindrade.
  • Fordonsförare har väjningsplikt mot gående. Bilister och cyklister med flera skall alltså lämna gående företräde.
  • Väjningsplikt gäller gentemot alla trafikanter, cyklister, gående och mopedister, när fordonsförare lämnar eller korsar ett gångfartsområde.

Redaktör:
trafik

Publicerad:
måndag 5 december 2016
Senast uppdaterad:
fredag 9 december 2016